Welkom op de site van Wijsheid in Bedrijf

In de huidige managementpraktijk is veel van de gebruikte kennis terug te voeren op de filosofische en levensbeschouwelijke bronnen uit het verleden. Met Wijsheid in Bedrijf grijpen we terug op de kennis van de authentieke bronnen van de wijsheidtradities. Ze bieden handvatten bij het scheppen van waarde in het persoonlijke, professionele en organisatorische leven.
 

Kloosterdiner 'Wijsheid in Leiderschap'

Goed leiderschap is van alle tijden. Welke wijsheid wordt van leiders gevraagd in dit tijdsgewricht? In deze reeks 'Wijsheid in Leiderschap' nodigen we prominente sprekers uit om het thema leiderschap telkens vanuit een andere wijsheidstraditie te belichten. De nadruk zal liggen op het verbinden van de dagelijkse praktijk met wijsgerige en academische inzichten. Waar kan dat beter dan in de stijlvolle en verstilde ambiance van Kloosterhotel Zin in Vught, onder het genot van een heerlijk diner?

 

Oratie Rob Blomme: Respect en waardering op de werkvloer leidt tot gezonde werknemers.

Een organisatie bestaat bij gratie van de mensen die er deel van uitmaken. Organisaties die slechts een zuiver instrumentele blik hanteren op ‘human capital’ – waarbij mensen inwisselbaar zijn – blijken geen bodem voor waardigheid. Dat stelt prof. dr. Rob Blomme in zijn inaugurele rede waarbij hij benadrukt dat het belang van de menselijke conditie en menselijke waardigheid naast het economische belang veel meer op de voorgrond zou moeten staan. Mensen ontlenen - naast transactionele uitwisseling - een groot deel van hun identiteit, zelfrespect en hun waardigheid aan het werken binnen een organisatie. www.ou.nl/

Een onderwerp voor uw organisatie?

 

Sinds mensenheugenis is de mens op zoek naar wijsheid. We zijn op zoek naar ‘wijze’ ideeën over hoe om te gaan met de dagelijkse praktijk en voor antwoorden op vragen en beslissingen die we moeten nemen. De centrale vraag is: hoe kunnen we wijsheid als concept voor management en ondernemerschap toegankelijk maken? Wat is de relevantie van wijsheid voor managers en professionals die dagelijks met problemen, uitdagingen en onzekerheden moeten omgaan? Naast het geven van lezingen ontwikkelt en verzorgt Wijsheid in Bedrijf workshops en maatwerkprogramma's waarin storytelling en waardenontwikkeling een centrale rol innemen. Onderwerpen zijn: strategie, innovatie, identiteit (waarden), samenwerking, leiderschap en integriteit.

 

Recent verschenen "Another State of Mind, Perspectives from Wisdom traditions on Management and Business"
 

Het boek is geschreven door gerenommeerde auteurs uit Nederland, Japan, Iran, China, USA, Duitsland, Frankrijk, Nigeria, UK en India een bijdrage. Ze komen uit de wetenschap, hebben een achtergrond in het bedrijfsleven of zijn vertegenwoordigers van een wijsheidtraditie, en vaak in een combinatie van rollen.

Daarnaast treft u de persoonlijke verhalen aan van onderneer Johannes Witteveen, Doekle Terstra, Gert van Dijk en casussen van internationaal succesvolle bedrijven als Tata Steel en Haier.  Met een voorwoord van prof. dr. Paul de Blot en Prasad Kaipa, die de internationale bestseller ‘From smart to wise’ schreef. Uitgeverij Palgrave Lees meer

"Another State of Mind brings together practices, principles and perspectives from various philosophical, spiritual and religious traditions and connects them meaningfully to much-needed wisdom in doing business in the complex twenty-first century world." - Prasad Kaipa -

Het boek is te verkrijgen via www.amazon.com of  www.amazon.co.uk


 

Een goed gesprek

De Griekse wijsgeer Socrates (464-399 v. Chr.) vond het essentieel dat mensen zelf antwoorden leerden geven op hun eigen problemen. Hij liet mensen door middel van vragen die problemen onderzoeken en hielp hen zo te komen tot argumenten en goede afwegingen. De 'leermeester' is er dus niet om vragen te beantwoorden, vond hij, maar juist om die vragen te stellen. Praktische wijsheid heet dat in de filosofie.

Een goed gesprek kan vele doelen dienen: op verhaal komen, even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en vanuit een breder perspectief kijken naar wat je beweegt en wat je echte vragen zijn. Ook kan een goed gesprek tot een frisse blik op de bestaande situatie of onverwachte oplossingen leiden. Of het zo’n gesprek wordt kunnen we van te voren niet weten maar we kunnen er wel de optimale condities voor scheppen. Voor meer info zie Een goed gesprek.

 

 

 

 

 

 


4 & 5/10 A World Ethos for Global Business
WorldEthos_GlobalBusiness